Spätná väzba z tréningu po ročných skúsenostiach z praxe - ZŠ Jaklovce

03.10.2018 14:20

 

Pozdravujem Vás Mgr. Bieleszová,

 
prešiel rok od nášho stretnutia  a my si uvedomujeme, že stretnutie s Vami bolo pre nás inšpirujúce a v mnohom zlepšilo chápanie rôznych negatívnych javov, situácií, emócií, s ktorými sa stretávame. Samotní pedagógovia si vyžiadali tento tréning na riešenie konfliktných situácií a vy ste ich nesklamali. Už počas tréningu reagovali na daný stav v škole a pohotovo priradzovali aktivity k jednotlivým žiakom či triedam. Od prvého dňa po tréningu bola medzi učiteľmi tvorivá  nálada a plány ako to budú realizovať vo svojich triedach so žiakmi.
 
Počas uplynulého roka učitelia pri výuke, na triednickych hodinách, zasadnutiach rodičov pretavili počuté, videné do praxe a musím povedať, že veľmi úspešne. Kolegovia s väčšou istotou sa púšťali do riešenia konfliktných situácií, ktoré vznikali medzi žiakmi, žiakmi a učiteľmi, rodičmi a učiteľmi. Veľa času a energie venovali komunikácii so žiakmi aj rodičmi.V triedach pracovali aj s pozitívnymi situáciami a využili ich na riešenie negatív. Niektoré kolektívy žiakov potrebovali zmeniť skupinové myslenie, hodnoty či pravidlá a práve tréningové aktivity napomohli. Podarilo sa nám eliminovať šikanu žiakov. Dôležitým faktorom úspešnosti bol ( aj je ) tvorivý kolektív našich učiteľov, ktorí si navzájom pomáhali a snažili sa vytvárať pozitívnu klímu v škole. Zároveň viacej sledovali odbornú literatúru a vašu web stránku.
 
Využitie obranných mechanizmov, ktoré sme mali možnosť si konkrétne vyskúšať na tréningu boli nápomocné pre vytváranie vnútornej rovnováhy žiakov i učiteľov. Práve množstvo akcií, súťaží, exkurzií, koncertov a vystúpení bolo podnecujúce na vytváranie pozitívnych vnemov u všetkých zúčastnených. Žiaci ocenili, že stále je tu niekto kto ich vypočuje, snaží sa ich pochopiť a vie poradiť. V tomto zmysle aj naša Linka dôvery na škole zohráva dôležitú úlohu.
 
Dotazník a jeho vyhodnotenie pomohol aj mne pri riadiacej práci. Viem, že mám spoľahlivých, odborne podkutých kolegov s mladistvým elánom. Mňa potešilo, že dotazník potvrdil dobré vzťahy a kladne hodnotím aj ich hodnotový rebríček. Samozrejme vedieť aké hodnoty najviac oceňujú učitelia u riaditeľa školy je pre mňa dôležité a zároveň zaväzujúce.
 
Ďakujeme.
 
S prianím pevného zdravia a mnohých úspechov
PaedDr. Drahoslava Pindrochová, riaditeľka ZŠ Jaklovce
 
 
Späť