Archív článkov

Program rovesníckej mediácie

03.12.2021 00:26
Vzdelávanie pedagogických zamestnancov Základná škola s materskou školou v Podolinci sa v školskom roku 2019/2020 rozhodla zaviesť program rovesníckej mediacie do svojho výchovno-vzdelávacieho procesu. Reflektuje tak odporúčania Štátnej školskej inšpekcie zverejnené v Správe o stave a úrovni...

Vzdelávanie a poradenstvo - riešenie konflliktov, prevencia

02.12.2021 23:56
Rozsah vzdelávania - podľa dohody, ideálne min. 4 hod. Forma realizovania: prezenčná/dištančná - tréning s využitím videozáznamov, skupinového a zážitkového učenia. Metódy: práca v skupinách, výklad, práca s filmom, reflexia, sebareflexia, diskusia, riešenie prípadových...

Sebariadenie a sebakontrola ako predpoklad zmierňovania napätia - ZŠ Park Angelinum Košice

02.12.2021 23:36
9 rokov spolupráce so ZŠ Park Angelinum v Košiciach malo svoje pokračovanie aj napriek pandémii. Tentokrát sa vzdelávali pedagogickí a odborní zamestnanci školy tak, ako nám to podmienky dovoľovali - dištančne.  Vzdelávania takmer 60 pedaogov a odborníkov bolo zamerané na sebapoznanie. Kládli...

Funkčné vzdelávanie - Sebariadenie a manažérska etika

29.10.2021 19:43
Rozširujúci program funkčného vzdelávania Sebariadenie a manažérska etika je určený každému pedagogickému zamestnancovi a odbornému zamestnancovi, ktorý absolvoval Základný program funkčného vzdelávania a pri riadení školy alebo školského zariadenia sa chce zamerať na rozvoj profesijných...

Funkčné vzdelávanie - Vedenie ľudí v škole alebo v školskom zariadení

29.10.2021 15:51
V časti Vedenie ľudí v škole alebo v školskom zariadení téma konfliktov a ich riešenia je definovaná v 1. obsahovej časti - Vedenie zamestnancov a formovanie efektívneho pracovného tímu najmä v časti   identifikácia konfliktov a ich riešenie s využitím fáz mediačného procesu,...

Semináre, workshopy - Prevencia šikanovania a rovesníckeho násilia

13.10.2021 23:55
V oblasti prevencie, ktorá je zameraná na riešenie rovesníckeho násilia, prevenciu šikanovania v školskom prostredí uvádzame príklady vhodných tém: Téma: Školská mediácia, riešenie konfliktov a vyjednávanie Rizikové skupiny žiakov a zásady vytvárania bezpečného prostredia...

Práca s dynamikou skupiny v triede - Lučenec - DCL, Košice - LVS, Zbehy

04.10.2021 20:41
ZŠ s MŠ DCL v Lučenci lektorky: Dušana Bieleszová, Denisa Morongová dátum: 28. 9. 2019 „Myslieť, to je strašná námaha“, aj takúto vetu sme si vypočuli počas tréningového stretnutia so žiakmi žiackej školskej rady v Súkromnej ZŠ s  MŠ DCL v Lučenci. Žiacka školská rada...

Projekt Do školy s úsmevom - tréning komunikačných zručností

13.09.2021 17:56
„Plače tak, že aj jeho telo plače.“ „Ja som ešte nikdy neprežil znechutenie.“ „Bojím sa, keď je tma.“ – „Aj mne sa tak deje.“ „Cítim sa spotene.“ Takto zaujímavo pomenovali tretiaci to, čo cítia. Spontánne sa nechali viesť Erikou Tornay. Aktivitami, ktoré si pre ne pripravila, sa trafila do...

Práca so skupinovou dynamikou v 6. ročníku v ZŠ Park Angelinum Košice

01.07.2021 18:56
Tréning mediačných zručností žiakov v ZŠ Park Angelinum v Košiciach je už skoro 10 ročnou tradíciou. Medzi žiakmi 6. ročníkov sme nechýbali ani tento rok. V tíme mediátorky (Dušana Bieleszová a Ivana Gerdová), koordinátorky školskej mediácie (Henriety Herczegovej), rovesníckych mediátoriek a...

1. online vzdelávanie pedagogických zamestnancov v ZŠ Zbehy

24.05.2021 20:05
  Nebáť sa zmeny. Vedieť spracovať stres. Poznať osobnosti v tíme. Predchádzať skupinovému mysleniu. Aktívne počúvať. Pracovať s pocitmi a úsudkom. Ponúkať rôzne uhly pohľadu. Zvládať úspech a neúspech. Otvárať komunikáciu.  Zásady, ktorých sme sa držali pri dištančnom vzdelávaní...